POHÁDKA

HUP DO MOŠNY! Jakápak radost, když není co jíst! Sami měli hlad a synkovi taky nebylo co dát do úst. Kouzelná mošna a pasáček.

.....žil chlapec u bohatého sedláka a pásl mu dobytek.

HUP DO MOŠNY!


Žil jeden staříček se stařenkou a ti měli syna. Byl to hodný hoch — poslušný, přívětivý i pracovitý. Celé stáří by se ti dva mohli z něho těšit a radovat. Ale jakápak radost, když není co jíst! Sami měli hlad a synkovi taky nebylo co dát do úst.

Co počít? Přemýšleli, přemýšleli, a nakonec se rozmyslili, že pošlou syna za pasáka.

V sousední vsi potřeboval právě jeden bohatý sedlák robotníka. A tak dovedl staříček syna k tomu sedlákovi. Sedlák vzal chlapce za pasáka a vyměřil mu mzdu: za rok pytel bobů, snopek lnu a tři groše na penězích.

Tak žil chlapec u bohatého sedláka a pásl mu dobytek. Pásl celé jaro, léto i podzim. Když nastala zima, zahnal pasáček dobytek do chléva a povídá:

„A teď půjdu domů, hospodáři."
„Běž," odvětil sedlák. „V zimě pasák jen chleba nadarmo ujídá."
A dal chlapci, co mu podle úmluvy náleželo.
A tak vykračoval pasáček po silnici, na zádech pytel s boby, v ruce snopek lnu a v kapse tři cinkavé grošíky.

Dobré je to, říkal si. Navaříme bobů a dosyta se najíme, ze lnu mi matička utká plátno a ušije novou košili, a groše, ty se hodí vždycky.
Jen na to pomyslil, když vidí, jak proti němu jde starý žebrák s černou bradou. Oděv měl roztrhaný, sotva mu na ramenou držel.

Žebrák s černým vousem ho pozdravil a povídá:

„Daruj mi, chlapče, nějakou almužničku."
I co, řekl si pasáček, dám mu len. Košili mám ještě pevnou, nějak to v ní přechodím.

Natřásl lněný snopek a dal jej žebrákovi.
A šel dál. Neušel daleko a potkal žebráka s rezatou bradou. Ten sice neměl tak roztrhané šaty, ale zato byl vyhublý až na kost.

Žebrák s ryšavým vousem se opřel o hůl a poprosil:

„Slituj se nad starcem, synku. Třetí den jsem neměl ani kůrku v ústech."
Pasáček chvíli přemýšlel, uvažoval a potom dal žebrákovi boby.

To nic, řekl si v duchu, zbyly mi ještě tři groše. S prázdnýma rukama domů nepřijdu.

Ušel kousek a potkal třetího žebráka. Ti první dva byli nuzní až dost, ale tenhle byl ještě ubožejší.

Záda měl sehnutá do oblouku, bílý vous mu visel celý roztřepaný až k zemi a na hlavě neměl ani čepici.

Žebrák s bílou bradou se zastavil a povídá:
„Daruj mi, synku, co můžeš. Slituj se nad mou starobou."

„Co ti mám, staříčku, dát?" odpověděl pasáček. „Měl jsem snopek lnu — ten jsem dal žebrákovi s černou bradou. Měl jsem pytel bobů — ty si vyprosil žebrák s ryšavou bradou. A tak mi zůstaly jen tři groše. Když ti je dám, s čím se vrátím k otci a k matce? Vždyť oni jsou také chudí."

„Ach synku," řekl stařík, „máš pravdu, ale nikdo není chudší než já. Sám vidíš — ani starou hlavu si nemám čím přikrýt."
Slitoval se chlapec nad starcem a tři groše mu dal. Chtěl jít dál, ale stařec pravil: „Počkej, synku. Dal jsi mi své poslední a já ti také nezůstanu dlužen. I u mne se něco pro tebe najde."

A odevzdal pasáčkovi svou vetchou mošnu, sukovatou hůl a housličky se smyčcem.

„Prázdná je ta mošna," pravil, „ale cennější nad pytel zlata. Dokud ji budeš u sebe mít, nikdo se k tobě nesmí přiblížit. A jestli to udělá, zaklepej na ni holí a zavolej: Hup do mošny! I kdyby před tebou stál sám král s korunou, i ten tam musí vlézt a nedostane se ven, dokud ty sám nerozkážeš. Ani ty housle nejsou obyčejné; roztancují kdekoho."

Pasáček vzal dárky, poděkoval staříkovi a šel domů.

Otec s matkou měli ze synka radost, když se však dozvěděli, že se vrátil s prázdnýma rukama, zabědovali. Co se ale dalo dělat? Slzami si z bídy nepomůžeš.

Zimu a jaro jakžtakž protloukli a v létě vzal chlapec mošnu, hůl i housličky a šel, kam ho oči vedly.
„Půjdu se potoulat po světě," řekl rodičům na rozloučenou, „možná že tentokrát něco přinesu a potěším vás."
A šel a šel, až došel na veliké pole. Rostlo tam vysoké, husté žito, klásek na klásku. Sekáči chodili v řadách a sekali úrodu.

Pasáček si sedl stranou a díval se. Sekáči máchali kosami, ani záda nenarovnali, slovem na sebe nepromluvili, neusmáli se, ani písničku si nezanotovali.

Co je to s nimi? Jako kdyby k těm kosám přirostli, řekl si pasáček. Zahraju já jim něco na housličky! Ať se poveselí, ať si trochu oddychnou.

Vytáhl housličky a začal hrát.
V tu chvíli odhodili sekáči kosy na zem a dali se do tancování.
Hned ale, jako kdyby ze země vyrostl, vyskočil odněkud šafář s tlustou holí.
Začal se rozkřikovat a řvát na celé kolo:

„Vy lenoši, vy darmošlapové! Aby vám nohy zchromly! Panské žito se sype, a oni si tady tancují jako na svatbě. Tak pěkně zčerstva do práce!"

A začal pobízet robotníky holí. Solil je po zádech jen což.
I po chlapci s housličkami se ohnal. Ale ten nebyl hloupý, nastavil mu mošnu, udeřil na ni svou hůlkou a zvolal:

„Hup do mošny!"

Jen to dořekl, a šafář už se tloukl v mošně. Bučel, jako když vezou dobytek na trh:
„Ojojój, pusť mě, chlapče milý!"

„A budeš ještě spouštět bandurskou?" zeptal se pasáček.
„Už víckrát nebudu!" chroptěl šafář v mošně. „Raděj si jazyk ukousnu."

„A budeš se ještě na lidi kasat?"
„Ale kdež! Ani prstem se už nikoho nedotknu!"
„Tak proto!" řekl pasáček a zatřepal mošnou.

Šafář z ní vypadl, sotva dech popadal.

A hoch vzal zase housličky do ruky.
No, tentokrát se sekáči samou radostí málem utancovali!

Pak si pasáček hodil mošnu na záda, strčil housličky pod paždí a šel dál svou cestou.

Šel a šel, až přišel do jedné vesnice. Když zahýbal kolem kostela, viděl, jak z protějšího domu vyběhlo děvče. Běželo a plakalo usedavě.

„Pročpak pláčeš, děvenko?" zeptal se pasáček.

„Jak nemám plakat," odpověděla dívka. „Deset let jsem sloužila u faráře, ani měďáček jsem od něho nespatřila. Dnes jsem ho poprosila, aby se se mnou vyrovnal, ale on nechce ani slyšet. Vyhnal mě ven, jako kdybych k němu byla přišla pro almužnu. A zítra mám svatbu. Ženich má asi tolik peněz co žába vlasů a já nemám ani groš. Ani přistrojit se nemohu, ani hosty nemám čím uctít."

Pasáčkovi začalo být dívky líto.

„Půjdeme spolu k faráři," řekl jí. „Možná že si to rozmyslí a že ti zaplatí."
Vzal děvče za ruku a šel s ním na faru.

Když farář spatřil dívku, povídá:
„Dcero milá, proč ses vrátila? Vždyť jsem už řekl, že Bůh ti na onom světě vše vynahradí."

Tu vykročil pasáček kupředu, pozdravil faráře a pravil:

„Oj, to není od vás pěkné, pane faráři! Pánaboha nechte Pánembohem, ale dívka vám sloužila na tomto světě, tak se s ní vyrovnejte tady na zemi!"
Farář se rozzlobil a popadl sukovici:

„A co ty jsi zač, že mne, faráře, poučuješ?"
Pasáček vzal svou hůlku, udeřil do mošny a zvolal:

„Důstojný pane, račte dovnitř!"

Jak řekl, tak se stalo. V tom okamžení se farář převaloval v mošně.
„Pusť mě, synu můj!" žadonil. „Děvčeti zaplatím, ani groše mu neupřu!"
„Dobrá," odpověděl pasáček, „ale přidejte jí k tomu ještě, pane faráři, koně s krávou a tisíc zlaťáků."

„Och, och," sténal farář. „Pusť mě! Ničeho nebudu litovat."
A tak pasáček kněze pustil.

Hned druhý den se slavila svatba.

Takovou veselou svatbu nikdo nepamatoval. Ženich s nevěstou, hosté, ba i stoly se židlemi tancovali při chlapcových housličkách!

Pasáček hrál až do bílého rána, potom si hodil mošnu na záda, housličky strčil pod paždí, ťukl hůlkou o zem a šel dál svou cestou.

Šel a šel, až přišel na bohaté panství. Starý knížepán, majitel toho panství, zrovna obědval. Pasáček se přiblížil k oknu panského domu a vidí, že pán sedí za stolem sám. A na stole krmí a nápojů, až se srdce směje!


Hoch chvilku pozoroval, jak pánovi bere, a dostal taky chuť. Zaklepal na okno, pozdravil a povídá — tak a tak, že jde zdaleka, že dočista vyhladověl, zda by knížepán nenařídil, aby pocestnému dali v kuchyni něčeho zakousnout.

Pán dokonce vzteky upustil vidličku, vyskočil od stolu a křikl:
„Ty ničemo jeden, ty vandráku! Podívejme, na cizí by chtěl sahat! Já tě nakrmím, že ti z toho veselo nebude!"

Na to pasáček pánovi neodpověděl; sňal ale ze zad mošnu, klepl do ní holí a tiše řekl:

„Hup do mošny!"

Pána jako by hákem strhl. Proletěl oknem a rovnou do mošny. Pasáček ho ještě nádavkem přetáhl holí:
„Pro mne vám bylo, pane milý, líto lžičky kaše, a podívejte, jak já vás slavně uctívám!"

„Nech toho, nech toho!" křičel pán z mošny. „Já jen tak žertoval. Posaď se za stůl a jez, co hrdlo ráčí."
„I ne," povídá pasáček, „teď už mne, milostivý pane, jedním sladkým kouskem neodbudete. Má mošna není ráda prázdná. Pustím vás, ale vy za to nařiďte, ať se až dovrchu naplní vším možným zbožím."

„Dobrá, dobrá," povídá pán, „mošnu ti naplním."
A v duchu si říká:
Dobré je to, mnoho-li pak se do ní vejde!

Ale příliš brzy se radoval. Do mošny nevlezlo ani moc, ani málo, ale našlo se v ní místo i pro koně s býkem i pro krávu s telátkem. Pět pytlů žita nasypali do mošny a právě tolik ječmene, a pořád ještě nebyla vrchovatá. Rostla, roztáhla se do všech stran, už nakynula skoro až do samých oblaků. Tehdy pasáček pravil:

„No, teď už by to mohlo stačit."

Hodil si mošnu na záda jako prachovou peřinu a vykročil z boháčova statku, hvízdaje si na cestu veselou písničku.
Šel a šel, až přišel domů. Ó, to se otec s matkou zaradovali, když syn vytřepal z mošny pánovo zboží!

Od těch dob začali žít jako lidé a nouze už víc nepoznali.

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

Hledáte tu svoji pohádku? Je možná tady!

Pohádka O krtečkovi Česká pohádka Život jako pohádka Pohádka na dobrou noc Příběhy jako pohádky pro děti Včelí medvídci Čtené Pohádky Jiřička příběhy Vánoce Božena Němcová Byl jednou jeden král Nejkrásnější české pohádky Pyšná princezna Jiřička příběhy na dobrou noc Krkonošské pohádky Lesní příběh stromu Čerti u nás Anděl Páně Andělíček strážníček Filmové pohádkové drby Hledejte krtečka! Tři oříšky pro Popelku celý film Krteček O Krakonošovi Princezna se Zlatou hvězdou Písničky z pohádek Trautenberk Krtek Mix O popelce Slunce je králem dne Videopohádky Zlatovláska Betlém Celovečerní pohádky Krteček v Číně Lesní pohádka Nedělní pohádky O kohoutkovi a slepičce Pohádka o podzimu S čerty nejsou žerty Sněhurka Svět je barevná hra Trautenberg Broučci Celý film Byl jednou jeden král Ferda mravenec Ježíšek Kocourek Kouzla králů Lotrando a Zubejda Malá mořská víla O broučkovi O koních a dětech O lišce O nebi moři a slunci O perníkové chaloupce O vodnících Pohádkové fotografie Sněžná peřina Zahradní pohádka Čarodějnice Ave Maria Bohatství Dobrou noc prasátka Jak šla slepička a kohoutek na vandr Karel Jaromír Erben Nepohádka o člověku O Honzovi O chytré kmotře lišce O dívce co podržela slunce nad mořem O malém trempíkovi O zemi a zahradě O ztracené pohádce Online pohádky Pohádka o jaru Pohádka o Červené karkulce Pověsti Skřítek Sněhurka a jak to bylo dál Splněný dětský sen Veverčí pohádka Večerníček Čertův švagr Červený traktůrek 12 měsíčků Animovaný svět Anička s lískovými oříšky Ať přiletí čáp královno BaJaJa Bob a Bobek Boháč a chudák Bubáci Dvanáctero lovců Hrnečku vař Jak Trautenberk prodával vodu Jak se budí princezny Jan Werich Ježibaba Jiřičky pověsti Kdo je hloupější? Koledy Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a zelená hvězda Krtek v metru Krteček a maminka Krteček a orel Kuřátko Maminka Meluzín Hejkal i Rusalky Nebeská Rosa Nekonečný příběh O Nebeklíči O Palečkovi O Smůle a o Štěstí O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O kominíkovi O kouzelné zahradě O labuti O malém prasátku O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O smolíčkovi O sněhurce O stříbrném rytíři O veverce O zajíčkovi O štěstí Oldřich Nový Perníková chaloupka Pohádka o kočicce Pohádkové vtipy Povídala vrána vráně Princ Bajaja Princezna Pampeliška Pro internetové guru Ptáci Rozum a Štěstí Ryby Spejbl a Hurvínek Svět hraček Svět na bílo Sůl nad zlato Tajemství staré bambitky The Old Man Tramping Velká kočičí pohádka Zavřete oči odcházím Zima Záleh trpaslíci Černokněžník Čertova nevěsta Čertův mlýn Adina Mandlová Africká královna Andersen Arabela Babička Bobr Buchty Chip And Dale Chipmunk Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Cinderella - When I Fall in Love DIAMANTOVÁ SEKERA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Dařbuján a Pandrhola Der Hase und der faule Förster Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dva mrazíci Děvčátko se sirkami Dům U zlaté studny Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Honza a Jenovéfa Horseland Hrneček Google Hrátky s čertem Hudba Hup do mošny! Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak se Honzík učil latinsky Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak zajíc přelstil líného hajného Jelen Zlatoparoháček Jen počkej Jesličky Jezdecký klub Jirka s kozou Jája a Pája Kai a Gerda (Sněhová královna) Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karel Čapek Kocour kohout a liška Kocourek Sammuel Koně Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Krakonošovy námluvy Kreslený film Kristian Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek hodinářem Krtek saves his home Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Kámen krásy Liška Eliška Liška a čáp Lištička a taštička na regále Lišáček MRÁZ A MRAZIVEC Mach a Šebestová Madlenka Maminky sen Medvědi Mladý kovář Myška a knížka Méďové Nejkrásnější hádanka Novoroční příběh Nádherná Večernice Německy O Drobečkovi O Dušičce O Honzíkovi a Mařence O Kdybískovi O Pifarce První princezně O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O Smolíčkovi. Za hory O Vánočním stromečku O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O hrbáčkovi O jedné panence O ježečkovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kováři a čertu O králi co nepoznal housle O květinovém talíři a slepičí polévce O lišce a chytré sýkorce O lásce O makové panence a motýlu Emanuelovi O medu O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně a žabákovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O sluníčku a obláčku na nebi O srdíčkovém hrnečku O světle na zemi O syslovi O třech rytířích O veliké řepě O veselé pastelce O vlku O zeměklíči O zlatém kapradí O zlé selce... O čápovi a lidech O čápovi a lišce PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Paleček rytířem Pastýřka a kominíček Pasák vepřů Pasáček a kouzelná píšťalka Pat a Mat Peníze Persie Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošťák Pat Princ a Večernice Princezna na hrášku Pro malého medvídka Programy a tipy Prázdniny Psí lejstro Relaxing Music Romantika Rumburak Rumcajz Rytíř Červená růže Rákosníček Rüberzahl Růže Růžena Nasková Scarabeus Sdílejte přátelům! Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skřítek Racocheil Snake charmer's flute Some day my prince will come Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Tajemství Tajemství lesní země The Mole and the Chewing Gum Tip a Tap Traktor Tom Tuláček Tweet Tygr a Pú TŘI KONĚ Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Vandr Vazač košťat Vařila myšička Velikonoční koleda Verše Vimeo Vodník a Karolínka Víla Amálka Včelka Mája Včelí medvídci - Ubrečený Zachraňte krtka! Zachráněný čert Zahrada mandloňových květů Zajíc a liška Zlatý jelen Zlatý pták Zlá královna Zničit krtka Znám jedno místo Zvířátka a Petrovští kde se pasou?.... mé zlaté parohy největší moudro na světě za doly Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Čert a Káča Čerti u sousedů Čertouská poudačka Škola Štědrý den Štěstí a práce Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Šťastný smolař Živá voda

Vybraný příspěvek

Mráz měl syna, mladého Mrazivce a synek Mrazivec si otcovy práce nic neváží a jen se posmívá: „Jsi už zkrátka v letech, táto!

Mráz měl syna, mladého Mrazivce. MRÁZ A MRAZIVEC Ž il na světě starý šedivý Mráz, a jak vidíme, žije na něm dodnes. A ten Mráz měl ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...