SLEPIČKY WORKOHOLIČKY

Varovný příběh slepičky workoholičky
Zdravé slepičky

Obdivuji pana primáře NEŠPORA za to, že si při své práci zachoval zdravý rozum a humor. Možná si bere příklad ze SLEPIČKY WORKOHOLIČKY
"Slepička workoholička chtěla každému vyhovět a zapomínala na sebe. Byla z toho utahaná. Jednou samou únavou usnula na louce.

Šel kolem právě padouch, slepičku chytil a zamumlal cosi o nudlové polévce. Doma ji zavřel do kurníku. Neveselo bylo slepičce, neboť do nudlové polévky nechtěla.

Rozhlížela se po kurníku a mezi dvěma prkny našla díru. Protáhla se ven a na svobodě se padouchovi vesele, kdákavě vysmála "kvo, kvo, kvo". Z této příhody se milá slepička poučila.

Dostatečně odpočívala a často se smála. Stala se z ní zdravá a veselá slepička a všichni ji měli rádi.

A co padouch? Ten si myslel, že slepice byla halucinace, a šel se protialkoholně léčit.

Tento příběh jsme cvičili na jednom semináři společně a na kdákavém smíchu jsme si dali obzvlášť záležet. Poté se mi jedna známá při změně zaměstnání svěřila s tím, že když odcházela, měla chuť šéfovi na rozloučenou "udělat slepičku"."

(Zdroj: Karel Nešpor - Jak být milejší)
Nemáte taky chuť se na někoho vykdáknout? S chutí do toho... KDÁ KDÁ KDÁ

BABIČKA A VNUČKA. Staré pohádky, Čtené Pohádky, Den pro tebe

Babička a vnučka spolu...

Babička a vnučka


Jindřiška měla bohaté rodiče. Tím velice zpyšněla; na chudší lidi navykla si pohlížeti z vysoka. Rodičům však zůstala utajena tato nepěkná vlastnost dcerušky; jinak by ji byli pokárali.
Dívčinka byla také marnivá. Zakládala si na svém zevnějšku, chlubila se svým pěkným oděvem, a když ji nikdo neviděl, se zálibou zhlížívala se v zrcadle.

Kdysi oznámil tatínek při snídani, že k nim přijede jeho matka, která bydlela u své dcery daleko v horách. Jindřiška své babičky dosud neznala; neboť stařenka nikdy nechtěla vsednouti do vlaku, aby dojela k synovi, otci Jindřišky. Ten pak zase byl svým povoláním vázán na město; nedostávalo se mu času k jízdě do vzdáleného místa. Stařence velmi často psával a posílal jí na přilepšenou.

Teď konečně přemohla babička nechuť k železnici. Přijede k synovi, aby - jak psala - poznala svou vnučku, dříve, než ji Bůh povolá na věčnost. Kdy však přijede, nepsala; slíbila jenom, že to bude brzy ...

Za nepřítomnosti rodičů proháněla se Jindřiška v zahradě, rozkládající se okolo jejich domu.

Doběhla k mřížovému plotu. Tam uzřela chudobně oděnou stařenku, jež se opírala o berličku. Na levé ruce nesla košík.

"Holčičko, zůstává tady pan Veselý?" otázala se stařenka.

"Zůstává! Tatínek není doma, ani maminka!" řekla Jindřiška a kvapně odcházela.

Jistě je to žebračka, která přichází tatínka poprosit o almužnu. Pan Veselý byl stědrým podporovatelem chudiny.

„Děvenko zlatá!“ volala za ní stařena. Však Jindřiška se neobrátila. Přece nebude mluvit s žebračkou, ona, jediná dceruška bohatých rodičů! Vběhla do domu a po některé době vyklonila se z okna, aby se podívala, vrací-li se již rodiče.

Na schodech před vraty seděla ona stařena.

Jindřiška nedbala již o ni. Vyhledala své panenky a začala je oblékati.

A tu zaslechla venku tatínkův hlas: „Maminko! Tys už zde? A proč zde sedíš? Proč nejdeš do domu?“

Kvapně vyhlédla oknem — a ustrnula.

Tatínek líbá se s onou stařenou!

Je to jeho matka, její babička — a ona ji považovala za žebračku! Srdéčko jí prudce zabušilo.

A již otvírají se dvéře, a tatínek i maminka uvádějí stařenku do pokoje.

„Tady je naše Jindřiška, maminko! Polib přece svou babičku, Jindřiško!“ volal pan Veselý.

Dívenka k ní přistoupila, jsouc v obličeji rudá jako polní mák. A již jí stařenka žehná křížkem, vine ji k sobě, líbá a šeptá: „Má dušinko, teď už znáš svou babičku!"

Jindřiška se strachem očekávala, že babička bude žalovat, jak nepěkně se k ní zachovala. Však dobrá stařenka nezmínila se o tom ani slůvkem. Potom vyložila dárky, jež přivezla svým milým —- vesměs, co dalo hospodářství: vajíčka, máslo, homolky, mák a podobné.

Zůstala babička u syna delší dobu a Jindřiška naučila se ji milovat. Jenom to se jí nelíbilo, že babička chodí si tak prostě oděna, ač není právě chudobna. Matka jí to vsak vysvětlila, že babička nemůže si zvyknout na jiný šat, než v jakém chodí tam v horách...

Kdysi přistihla babička Jindřišku, když zhlížela se před zrcadlem, ozdobivši se perlami matčinými. Zaslechla, kterak dívenka zvolala: „Nejsem-li hezká?"'

„Jsi, děvenko, jsi!" řekla babička. „Nedbej však tolik na krásu těla, jako na krásu duše, která nikdy nepomíjí, kdežto krásný zevnějšek nemívá vždy dlouhého trvání! Když jsem byla dítětem, měla jsem nynější tvou podobu. A podívej se teď na mne, jak léta změnila mou tvář!"

Tehdy hněvala se Jindřiška na babičku pro její řeč. Po letech však často vzpomněla si na babičku — již dávno dřímající na tichém horském hřbitůvku — že tenkrát měla pravdu!

O BODŘIKOVI

Vyhnali starého Bodrika na smetisko

O Bodříkovi

Pastýř měl starého psa, kterého volal Bodrikem.

Bodrik byl velmi stár, neměl už ani jediného zubu, kulhal a po těle měl plno jizev od vlčích zubů. Byl vždy věrným pastýřovým přítelem a neohroženým obhájcem stáda. Ale cože, když byl stár!

„Se starým psem na. smetisko," řekl jednoho dne pastýř, „nač chovat starou psinu, vždyť může mladý ovce zavracet a strážit'“.

Vyhnali tedy starého Bodrika na smetisko a nedali mu ani žrát; mladého nakrmili a vypustili, aby hlídal.

Bylo toho velice líto starému Bodriku, že ho pastýř vyhnal; lehl na smetisko a plakal. Přišla noc; mladý pes zalezl do boudy a usnul. Starý pes, zvyklý bděle spát, spal i na smetisku jen tak na půl očka. Tu najednou ucítil vlka; vstal, chtěje rychle přeskočit plot, ale nohy mu sklesly slabostí, poněvadž byl hladový...

I smuten zase lehl a pomyslil si: „Když mne hospodář nenakrmil a vyhnal, nuž nech si vlk ovci vezme".

Zůstal ležet a také ani nezaštěkal. Mladý pes tvrdě spal, vlka necítil, a vlk pěkně v tichosti ovci z ohrady si odnesl.

Ráno, když hospodář přišel ovce dojit, viděl, že jedna je ta tam a že ji vlk odnesl. Teprv poznal, jak špatně mladý pes hlídal; litoval, že starému ublížil.

„Eh věru, kdyby starý Bodrik byl střehl, nebyl by vlk ovce odnesl", pravil a přivolav starého psa k sobě, pohladil ho a dobře nakrmil. Bodrik se mu okolo nohou uvíjel a všecek byl uradován. Večer neležel na smetisku, ani v boudě, ale obcházel okolo ohrady, jakoby věděl, že vlk, kde jednou ovci sežral, rád se vrací. Vskutku, vlk přišel namlsán; ale tenkráte musel utřít hubu.

,,Co tu chceš?" vyjel naň Bodrik, když se k ohradě přiblížil.

„Nuž, co chci, ovci chci", odpověděl vlk.

„Jdi, darebo, já ti ovce nedám", řekl mu Bodrik.

„No, jen mi jednu dej, můžeme ji míti do spolku".

„Já žádných spolků s tebou nechci; včera mne hospodář nenakrmil, byl jsem lačný a slabý, tož jsem ti ovci dal; ale dnes mne hospodář dobře nakrmil, jsem silný dost a ovce ti nedám".

„Když mi ovce nedáš, půjdeme spolu na potyčku!"

„No, když ti libo, půjdeme, jen počkej, až si odbavím hlídku, potom přijdu do lesa a budeme se potýkat", řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovce nedostane, odešel, ale umínil si na psu se pomstít; proto pozval si medvěda a lišku, aby mu pomáhali.

Pes znaje vlčí obyčeje, nešel sám do lesa, ale vzal si na pomoc kusou svini a starého kocoura — kamarády domácího dvora. Když medvěd a liška kulhavého psa, starého kocoura a kusou svini přicházet viděli, velice se ulekli.

„Hle, bratrové", zvolal medvěd, „jak ten prvý kameny sbírá, kterými nás ubije!" Pes kulhal, medvěd myslil, že sbírá kameny.

„Hle, ten druhý!" zvolala liška, ,,seká šavlí okolo boků!'“I metal kocour ocasem a liška měla za to, že se šavlí ohání.

Ale jak uslyšeli kusou svini rochat, tu se ulekli; medvěd vylezl na strom a liška skočila do trní. Když vešla domácí zvířátka do lesa, kocour ustavičně vrčel: vrnívrnívrní". Liška rozuměla, že říká „v trní, v trní", ulekla se, vyskočila z trní a utíkala do lesa. Kusá svině zase začala rochat pod stromem, na nějž medvěd vylezl, ''„hrhrhrhr". Medvěd rozuměl, že říká „hor, hor“ a že nahoru vylézti chce, lekl se, rychle slezl se stromu a utíkal pryč.

Když viděl vlk kamarády utíkat, dal se také v útěky. Starý Bodrik opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů. Od té doby měl se u pastýře dobře až do smrti.

Pán Bůh rozdělil přírodu na živou a neživou. Stromy vsadil stejně jako květenu do země, ptákům určil nebe, člověku zemskou pouť.

Z lesní houštiny...
Les na jaře


byl nedělní den měsíce listopadu,  kdy mě les uzavřel v svém klíně a posadil na starý trůn lesního vládce.
Věděl, že jsem zvědavá co si šeptají větve jeho stromů. Zeptal se mě, zda vím, že stromy nebyly kdysi pradávno vzrostlé do země. Tohle tajemství si totiž ukrývají mezi sebou a mají proč.

Přesto mi dovolili vám kousíček také povědět.

To tenkrát, když se zrodil tento svět, nebe  se  oddělilo od moře a na zem vstoupilo světlo slunce;  zem začala obrůstat květinami, byl ráj. Všechno kolem žilo. I stromy, kráčeli krajinou kam se jim zlíbilo. A tak celá flora měla otevřenou krajinu jen  pro sebe a svůj život. To tenkrát ještě na zem nevstoupil člověk. Jednoho  dne ale seslal na zem i jeho, tvora nepokojného. Stromům se to ale nelíbilo, natahovaly po něm své větve; Jenomže člověk byl od počátku dobyvačný a ruce jim odsekával, nebál se ani jejich síly.

Co měl dělat Hospodin při řešení sporu? 

Rozdělil přírodu na živou a neživou. Stromy vsadil  stejně jako květenu do země, ptákům určil nebe, člověku zemskou pouť.
K člověku přidružil zvířenu a tím vším dal klíč životu věčnému.
Od té doby stromy vzrůstají do země a k nebi natahují dlaně , aby jim bylo dáno ochrany. Proč ale v zimě svlékají jen někteří listy, to už si nechávám zdát.
 Kdo tohle prozradí ten též zdřevnatí.

Divoženka, lesní pohádka

Divoženka co utekla z pohádky
Divoženka knižní...


Byla, žila jedna knížka a v té knížce jeden list na tom listu obrázek s lesní divoženkou. Byl, žil jeden čtenář co miloval pohádky a knížku nosil stále s sebou.Tak se také stalo, že si vzal knížku s sebou do lesa a četl a četl, až usnul...Než usnul dočetl se právě k obrázku s onou divoženkou.

Co to kolem voní? Les!... Divoženka vyskočila z obrázku."Tady jsem přeci doma!" Knížka se zavřela a zaklela pilného čtenáře do pohádkového listu zatímco Divoženka se vydala svým královstvím hledat bratříčky elfy a ostatní skřítky.
Nikde nikdo? Nedá se nic dělat, kamarádi jsou zavřeni se svým čtenářem mezi písmenky. Je čas se za nimi vrátit.
Ještě chvíli, chviličku Divoženka přemýšlela co má udělat, ale večerní chlad rozhodl za ní. Zafoukal vítr na pomoc, našel ten správný list a...Divoženka byla zpátky na obrázku a čtenář se rozloučil s kamarády v knížce, zavřel jí a vrátil se s ní domů. Snad se mu zase někdy podaří  vrátit se do pohádkové říše a Divožence se projít milovaným lesem.
Dobrou noc, přátelé, nezapomeňte také vy projít svoji pohádkovou knížkou a pusťte rovněž její postavičky se proběhnout, třeba jen vaším snem.

Vystavil jiřina musilová, pohádky google

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.


Sbohem,“ řekla liška.
Co je důležité...


„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“

„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval.

„Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži...“


Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

HLEDÁTE tu svoji pohádku? Je možná tady!

12 měsíčků 776833333 Adina Mandlová Africká královna Alcatraz Allison Crowe Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Android Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Astronomie Ať přiletí čáp královno Ateroskleróza Ave Maria Babička BaJaJa Beethoven Symphony Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Bolek a Lolek Bouře Božena Němcová Boží muka Broučci Bubáci Bůh Slunce Buchty Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Celý film Byl jednou jeden král Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella - When I Fall in Love Čaj o páté Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka ČMELÁK ČMELDA A BRUMDA Čtené Pohádky Dařbuján a Pandrhola Dává si majzla Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Der Hase und der faule Förster Deštivý den Děti Dětství Děvčátko se sirkami DIAMANTOVÁ SEKERA Diamanty DIVADÉLKO NITKA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Divotvorný ubrousek Divoženka Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobro a jeho světlo Dobrou noc prasátka Dopisy Drahé kameny Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Filmové pohádky Flejberk Fotografie Genius loci Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Historie Hledejte krtečka! Holubí hnízdo Homeless Honza a Jenovéfa Horseland HOŘE Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Hudba Hudební pohádka Humor Humor a vtipy nebo moudra Hup do mošny! Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Chaloupek Charlie Chip And Dale Chipmunk Chlad zimy Cholesterol Chytrá princezna Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Internet Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jája a Pája Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se Kuba stal mlynářem Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak se ševcem šili čerti Jak si zasloužit princeznu Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Tříska Jan Werich Jaro Jelen Zlatoparoháček Jen počkej JENÍK A MAŘENKA Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Jordánsko Kai a Gerda (Sněhová královna) Kalifornie Kámen krásy Kapradí Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karikatura kde se pasou?.... Kdo je hloupější? Kmocháček Kňour Bořivoj Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Konopka obecná Kontakty Korsika Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Kouzla králů Krajina Krakonošovy námluvy Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Krásné ženy Kreslený film Kristian Krizová linka Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v metru Kuchyně Kuriozity Kuřátko Květy Labutí píseň Les Lesní jahody Lesní pohádka Lesní příběh stromu Léto Lidský život Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda LOUTKY Lovecký pes Lucifer Madlenka Mach a Šebestová Máj Malá mořská víla Malý princ Maminčin zámek Maminka Maminky sen MARIONETA Maturita mé zlaté parohy Meditace Méďové Medvědi Meluzín Hejkal i Rusalky Memy Měsíční noc Mireille Mathieu MIX Pohádek Mladý kovář Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Moudra Moudrost MRÁZ A MRAZIVEC Music and Humor Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka Nejlepší pohádka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Nešpor Novinky v hudbě Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O Bodrikovi O broučkovi O budulínkovi O BUMBRLÍČKOVI O čápovi a lidech O čápovi a lišce O DĚDEČKOVI O dívce co podržela slunce nad mořem O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lásce O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O medvědu Ondřejovi O Mikulášovi O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O PRINCI O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O sluníčku a obláčku na nebi O smolíčkovi O Smolíčkovi. Za hory O Smůle a o Štěstí O Sněhurce O srdíčkovém hrnečku O SRNEČKOVI O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O všudybylovi O zajíčkovi O zatoulané princezně O zdraví O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O zlé a dobré vodě O zlé selce... O ztracené pohádce OBRÁZKY Z POHÁDEK OBUŠKU Z PYTLE VEN Oldřich Nový Online pohádky Osobnost Ošklivé káčátko Otčenáš Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pasák vepřů Pastýřka a kominíček PASTÝŘSKÁ Pat a Mat Pavel Kysela Peklo Peníze Perníková chaloupka Persie Petra Pippa Písničky z pohádek Placebo Podzim Poezie Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočičce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošta pro vás Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Praha Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Pro internetové guru Pro malého medvídka PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Programy a tipy Prostřeno Přátelé Příběhy jako pohádky pro děti Příroda Psí lejstro Ptáci Ptačí zpěv Pyšná princezna Radost Rákosníček Relaxing Music Romantika Rottrová Rozum Rozum a Štěstí Rüberzahl Rumburak Rumcajz Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže Římská mythologie S čerty nejsou žerty Sammuel perský kocourek Scarabeus Sdílejte přátelům! Sdílení Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skleněná panna Skřítek Skřítek Racocheil Slovensko Slunce je králem dne Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Snake charmer's flute SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Sněhulák Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Sociální sítě Some day my prince will come Soukromé SOVY A ZPĚV Spánek Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Sršeň Staré pohádky Stáří Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl nad zlato Svatba Svatojanský věneček Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Světlo Syrenia Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA Šťastný smolař Štědrý den Štěstí a práce Tajemství Tajemství lesní země Tajemství staré bambitky TAJNÉ SLOVO TAJTRLÍK The Cranberries - Zombie The Mole and the Chewing Gum The Moon Měsíc The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci TŘETÍ PRINC TŘI KONĚ Tři oříšky pro Popelku celý film Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Tuláček Tweet Tygr a Pú u Křížku U řeky U vody Učitel USA Úsměv Vajíčka Vandr Vanessa Mae Vánoce Vařila myšička Vazač košťat Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoce Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Vinná réva Vlaštovka Vlčí mák Vlk a ovečka VLK A SEKÁČ Vnučka Vodník a Karolínka Vojenská služba Všímavost Vtipy Z pekla štěstí za doly Začarovaná láska Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zahrady Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zdraví Zima Zimní víla Zlá královna Zlatá střední cesta Zlatovláska Zlatý jelen Zlatý pták Znám jedno místo Zničit krtka Zrcadlo Zvířátka a Petrovští Žebrota Živá voda Život jako pohádka Životospráva

Vybraný příspěvek

Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.

„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pohádka o Budulínkovi  Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeč...