Zlatý jelen. Divukrásný zlatý jelen měl i divukrásné paroží, bylo poseté drahokamy, mocně se větvilo a košatilo do bohaté koruny.

Zlatý jelen
Dávno a dávno, za onoho času, kdy se ještě dělo tolik prapodivných věcí, že nikoho nepřekvapilo, když myš chytila kočku a trpaslík porazil obra, žily, byly dvě siroty, děvčátko a chlapec. 

A jak to bývá, zůstanou-li chuděrky děcka bez otce a matky, postrkovali si je v příbuzenstvu od strýce k strýci a od tetky k tetce, protože někde měli hluboko do mísy a kopu ratolestí k tomu a jinde zas nebylo dost srdce. I dostali se ti dva, děvčátko a chlapec, až k jedné tetce, která byla tak lakomá, že si o tom povídali v sedmé vesnici po potoce dolů a v deváté potokem vzhůru. Navrch byla samý med, když si děti brala, ale za čásek by si byla pro suchou skývu dala vrtat koleno. Povídá jednou strýci: „Zítra ta dvě fakáňata pošlu do lesa na chrastí, Ty půjdeš s nimi, zavedeš je někam, kde to neznají, a tam je necháš. Přešla mě chuť krmit darmojedy.“ „Snědí toho jako vrabci,“ namítal strýc, „a dělají, nač jim síla stačí. Dřeva nanosili, že ho máš kolem chalupy dobře na dvě zimy, kravku pasou a děvče už se točí při vaření ..... Přece si nevezmeš na svědomí takový ukrutný skutek!“

 Domlouval ženě, prosil, ale že byl slaboch a neuměl to s ní rázně a pádně, nic nepořídil. Druhý den děti zrovna něco kutily na dvorku, když tetka křikla, aby šly se strýcem na dříví. Vzaly se za ruce a vesele se rozběhly k lesu. A stalo se, co nikdo nečekal. Chlapec si na dvoře hrál u ohniště, trochu popela mu zůstalo po kapsách, trochu za košilkou, a jak teď bezstarostně pohupkával, trousil za sebou po mechu i spadaném listí popelavou stezičku. V lese zašli do houštiny a strýc zčistajasna zmizel. Děti ho volaly a hledaly, pak smutně usedly na pařez, přitulily se k sobě a hořce zaplakaly. Tu si děvčátko všimlo šedivé špetky na zeleném mechu, popadlo bratříčka za ruku, pustili se spolu po stezičce z popela a zanedlouho stáli před tetčinou chalupou.
 Dovnitř se však neodvážili, báli se, že teta jim vyčiní a třeba je řemenem přetáhne, protože si nedali dost pozor a strýci se v lese ztratili. A tak se krčili za plotem, dokud nenastal večer a nezačal padat chlad. Dětem bylo zima, i vylezly na střechu a přitiskly se ke komínu, aby se zahřály. Slyšely dole cinkat lžíce o misky, to ve světnici právě večeřeli. „Nechutná Ti, co jsem navařila“ řekla teta strýci hlasem jako med. Strýc mlčel, trápilo ho svědomí. „Nechutná-li, neubude,“ vedla tetka svou, aby muže potrápila ještě víc, „můžu si dát dvakrát. Kaše je jak mandle, vzala jsem na ni nejlepší kukuřici a nešetřila jsem máslem ani smetanou.
Škoda jen, žes ta nebohá děcka v lese neohlídal, naložila bych jim dneska vrchovatě. Zrovna vidím, jak se olizují!“ Děti zaslechly, co tetka řekla, a zavolaly do komína: „Tetičko, tetičko, tady jsme, my se Vám neztratily!“ A slezly se střechy a hybaj do světnice. Tetka div nepukla zlostí. Jakmile děti usnuly, začala muži spílat, co že je za chlapa, nedokáže-li si poradit s tak snadnou věcí. Na druhý den šla s dětmi do lesa sama a zavedla je hluboko a daleko, kam lidská noha vstoupí zřídkakdy. Když děti poznaly, že zůstaly v lese opuštěné, nevěděly co si počít.

 Choulily se k sobě a třásly se jak lístky na osice, sotvaže v houštinách zabručel medvěd nebo od bažiny zachrochtala černá zvěř. Les jako by byl bez konce a kraje, a přece si vždycky znovu dodaly odvahy, znovu vykročily a šly dál a dál. „Mám žízeň,“ stěžoval si chlapec. „Brzy najdeme studánku a napiješ se,“ slibovala sestra. Ale po studánce nikde památky. Tu bratr se sestrou narazili na liščí stopu plnou vody. Hoch se k ní sehnul, aby si aspoň svlažil rty, děvče ho však zadrželo: „Nepij, bratříčku, nepij, je to liščí voda, kdyby ses napil, proměnil by ses mi v lišku! Co bych byla bez Tebe?“ Chlapec měl sestřičku rád, a tak ji poslechl. Za nějaký čas došli k medvědí stopě a také ta byla plná vody. Sestra bratra varovala: „Nepij, bratříčku, tohle je medvědí voda, napiješ se a proměníš se mi v medvěda! Co bych byla bez Tebe?“ Chlapec už žízní sotva pletl nohama, ale i tentokrát uposlechl a opanoval se. Slunce skoro zapadalo, když došli k jelení stopě a také ta byla plničká vody. „Nepij, bratříčku,“ prosila sestra, „co nevidět musíme najít pramínek. Tohle je jelení voda, kdyby ses napil, proměníš se mi v jelena! Co bych byla bez Tebe?“ Chlapec však žízní nemohl vydržet, nabral do dlaně vody z jelení stopy a napil se. A les se zachvěl a strnul v úžasu, i ptáci oněměli a vítr přestal vát, protože se zdálo, že slunce se znovu vyhouplo nad obzor: taková záře vycházela ze zlaté srsti jelena, který náhle stál namísto bratra před nešťastným děvčátkem.

 Divukrásný zlatý jelen měl i divukrásné paroží, bylo poseté drahokamy, mocně se větvilo a košatilo do bohaté koruny. A co byl největší div ..... mezi oběma krásnými parohy se prostírala síť spletená z jemňoučkého hedvábí. Zlatý jelen tesklivě upřel na sestřičku velké temné oči. Bylo v nich tolik prosby a tolik smutku, že děvčátko, ať chtělo nebo ne, muselo mu odpustit. Pak před ní poklekl a pohledem ji vybídl, aby se posadila do hedvábné sítě. Les se najednou rozestoupil, jako by jim otevíral náruč, a jak jelen běžel, síť se houpala a zkonejšené děvčátko v ní usnulo jako v maminčině klíně. I zůstali zlatý jelen a jeho sestřička v lese, který jim nabídl, co měl, hojnost všech plodů od jara do zimy, a když padl sníh, dost sladkých i trpkých kořínků pod bílým příkrovem. Ve vrcholku mohutného dubu postavil jelen pro sestru z větví a trav pohodlný úkryt, aby ji divá zvěř ani člověk nenašli, a tak spolu spokojeně žili měsíce a roky. A byli by stejně žili dál, kdyby se nestalo, že jednoho dne vkročil do těch míst císařův syn. Odtrhl se od své družiny, a jak pátral ve větvích po lovném ptáku, zahlédl na stromě pannu jako krásný sen. Hlava se mu zatočila, srdce sevřelo a už mu nebylo pomoci. Ještě týž večer, když se princ vrátil do císařského zámku, dal vyhlásit, že se štědře odmění tomu, kdo pro něho získá za manželku krásnou pannu, která žije v tom a tom lese na vysokém stromě. Mnozí se té zprávě divili a leckde se i vskrytu chichotali do dlaní. Kohopak to princátko na stromě v lese spatřilo! Snad ne lesní žínku! A tu nám chce posadit na trůn jako císařovnu? Našla se však jedna babka v nedaleké vesnici, která se živila tím, že mládencům dohazovala nevěsty a pannám ženichy, a ta si řekla: „Kdo chce kam, pomozme mu tam. To bych se na to podívala, abych tuhle císařskou svatbu nedohodila!“ A že byla trochu dohazovačka i trochu mastičkářka a sama všemi mastmi mazaná, nešla na to zhurta, ale pěkně polehoučku: „Nejdřív musím vyzvědět, co je ta krasotinka zač a proč si žije v lese na stromě.“ Vypravila se babka do lesa, trmácela se a trmácela, až našla mohutný dub a v jeho koruně spatřila krásnou dívku. Schovala se nablízku a čekala, co se bude dít.

 Namouvěru, netrvalo dlouho a oči měla navrch hlavy! Ke stromu přiklusal divukrásný jelen se zlatou srstí a v síti mezi parohy přinesl krásce dary lesa. Když dívka pojedla, snesl ji na paroží se stromu dolů a šli spolu lesem na procházku. Vrátili se, krásná dívka jelena políbila na čelo a vystoupila zpátky do úkrytu na stromě. „No,“ povídá si babka, „moudrá z toho zrovna nejsem, lhala bych, kdybych to říkala!“ A začala si lámat hlavu, jak celou věc zařídit: „O řádných námluvách nemůže být řeč. Koho bych, propánajána, měla žádat jménem císařského prince o dívčinu ruku, snad ne toho jelena! A jak bych se s ním jářku domluvila, když to po jelením nedovedu?“ Než došla domů, mazaná babka si věděla rady: „Jestli je to divoženka a ona tak vypadá v té sukýnce z listí a v košilce z pavouci ..... , s takovou se nezaplétá A jestli je z lidského plemene, však já ji dostanu dolů, a když bude dole, jako bych ji měla v hrsti!“ Druhý den ráno spěchala babka do zámku požádat prince o dva koně, vůz a vozku, naložila, co potřebovala, a vyjela do lesa. Vůz skryla v mlází a vozkovi nařídila, aby přiběhl, až mu dá znamení. Potom vzala třínožku, kotlík a džbán s vodou a šla pod ten strom, co na něm kráska bydlela. Rozdělala oheň, postavila na něj třínožku, ale ne tak, jak se staví, postavila ji nohama vzhůru. Dívka to shora pozorovala. Nedalo jí babčino divné počínání a zavolala na ni: „Babičko, takhle se třínožka na oheň nestaví!“ „A jakpak se staví, holubičko moje?“ řekla babka a rozhlížela se, jako by nevěděla, odkud k ní kdo mluví. „Tu třínožku musíte postavit obráceně.“ „Aha, obráceně.“ A babka postavila třínožku na bok. „Tak ne, babičko!“ „A jak tedy, holubičko?“ „Musíte ji nožkama zabodnout mezi dříví.“ Babka postavila třínožku, jak dívka poradila, ale když na ni pokládala kotlík, položila ho dnem vzhůru a ze džbánu na něj lila vodu, že stékala do ohně. „Takhle ne, babičko, takhle ne!“ volala dívka. Babka položila kotlík na bok. „Jemine, babičko, taková stará a nevíte, jak se na třínožku pokládá kotlík?“ „Nevím, holubičko, nevím. Kde bych k tomu taky přišla? Celý život jsem si žila jako v peřince, nic jsem dělat nemusela, a teď tohle nadělení! Všechno, co jsem měla, spálil oheň, a co oheň nespálil, to vítr rozfoukal, nezůstalo mi nic. Jdu světem o žebrácké holi.“ Babka vzdychala a litovala se tak přesvědčivě, že jí dívka uvěřila. „Počkejte, babičko, slezu se stromu a sama Vám kotlík na oheň postavím,“ řekla soucitně.

 Jak se nohou dotkla země, babka k ní přiskočila, ucpala jí ústa roubíkem, dala vozkovi smluvené znamení, ten bezbrannou dívku vzal, naložil do vozu, práskl do koní a hyje do císařského zámku. Princ spatřil vytouženou dívku, hlava se mu znovu zatočila a ještě ten večer chtěl honem slavit zasnoubení a domluvit svatbu. Ale krásná dívka plakala, když ji vedli do její krásné komnaty, a plakala, když ji oblékali do krásných nových šatů. Plakala a plakala, že nebyla k utišení. Zatím zlatý jelen marně v lese hledal svou sestřičku. Roztesknil se, že i les se rozšuměl, roztesknil se tak, že v bolu zanaříkal lidským hlasem: „Sestřičko, kde jsi, proč u mě nejsi?“ A tu si jelen povšiml, že pod stromem, kde dívku skrýval, je plno cizích šlépějí. Vydal se po nich a zavedly ho k místu, odkud se rozbíhaly stopy kol, a po stopách kol doběhl až k bráně císařského zámku. Tam znovu úpěnlivě zanaříkal: „Sestřičko, kde jsi, proč u mě nejsi?“ Sestra uslyšela ten nářek, poznala bratrův hlas, setřela si slzy s líček a běžela mu vstříc. Když objala zlatého jelena, vypověděla princi, jak se to s nimi zběhlo, a poprosila ho, aby se bratříčka ujal. Co by zamilovaný princ neudělal pro krásnou nevěstu! Dal zlatému jelenovi postavit stáj odshora dolů pozlacenou a poručil, aby ho krmili nejšťavnatější trávou z císařských luk. A zdálo se, že se všechno v dobré obrátilo: princ a krásná dívka byli šťastní, protože se měli rádi, a zlatý jelen se radoval ze štěstí své sestřičky. I císařský zámek jako by tím štěstím celý rozkvetl, to jak začalo chystání na slavnou svatbu. V tom velkém radování nechyběla ani babka dohazovačka. Nesla si domů hezkou truhlici zlaťáků a spěchala a pospíchala, až se pod tou tíhou na rameni celá prohýbala. A jak překročila práh, shodila ty dary na zem a povídá své dcerce: „Řeknu Ti, co ještě nevíš, a ukážu, cos jaktěživa neviděla!“ Zlaťáky se zatřpytily, babka dcerce vylíčila, jak tu císařskou svatbu přece jen dohodila, a to si představte, ta holka Vám mávla rukou a do mámy se pustila: „Matko, matko, jak jste chytrá, tak jste hloupá! Zlaťáky jsou kulaté, zvykneme si a za nějaký týden nám budou scházet. Pročpak jste princi nedohodila nevěstu, co máte sama na vdávání! To byste s troškou čarování nebyla dokázala? Pak byste mohla rozkutálet truhličku zlaťáků každý den, kdyby mladý císař byl Vaším zetěm.“ Babka padla na lavici, jak jí to vzalo dech, a když ho nabrala, uznale pronesla: „Koukám, že jablíčko nepadlo daleko od stromu!“ I daly ty dvě hlavy dohromady a druhý den zrána babka už zas opřekot chvátala do zámku. Pěkně prince poprosila a že prosit uměla, vyprosila si pro sebe i dcerku na císařském zámku dobrou službu. Sama se točila v kuchyni a její vydařená ratolístka rovnou kolem císařské nevěsty.

 Dny se na sebe v tom zámeckém živobytí navlékaly jako korálky, jeden vypadal jako druhý, až přece jenom přišel ten, který měl být jinačí. Toho krásného dne si zlatý jelen vyběhl na procházku do lesa a za chvilenku potom povolal císař syna do císařské rady. A komorná slaďounce pravila své paní: „Škoda sedět doma, princezničko, pojďme si vyjít za zlatým jelenem. Osvěžíme se a vrátíme se z lesa s plnou náručí květin.“ Císařská nevěsta netušila nic zlého a ráda svolila. Když došly hluboko v lese ke studánce, komorná zase tak sladce promluvila: „Nechtěla byste doušek chladné vody, princezničko moje?“ Dívka důvěřivě přikývla a na to babčina dcerka čekala. Shýbla se, nabrala vodu, na dně poháru se rozpustila přichystaná špetka spavého prášku, císařská nevěsta se napila a padla k zemi jako podťatá. A už se z houští vynořila babka, převlékla svou dcerku do šatů císařské nevěsty a pomazala jí tvář čarodějnou mastí z kořene rozrazilu, aby ji neviděl, kdo na ni hledí, a viděl v ní, koho si vidět přeje. Když bylo hotovo, vyběhly babka s dcerou nazpátek do zámku, falešná nevěsta cestou, kterou sem přišla, a babka svou tajnou oklikou. Jelenovu sestřičku nechaly v lese spící napospas dravé zvěři. Zasedl císař s rodinou a dvorem k obědu a nikdo z těch mnoha lidí nepoznal, co se přihodilo, jak se nevěsta změnila, ba i princ se roztouženě usmíval, jako by měl před zraky svou milovanou.

 Pouze zlatý jelen se nedal oklamat. Jakmile falešná nevěsta vyšla s princem na zámecký dvůr, začal naříkat, že nebyl k utišení: „Sestřičko, kde jsi, proč u mě nejsi?“ A kopal na všechny strany a div tu zrádnou komornou krásnými parohy neprobodal, když se k němu neopatrně přiblížila. Přestrojená nevěsta se rozplakala, že jelen musí být nemocný anebo očarovaný, jestliže vlastní sestru nepoznává a takhle ji na životě ohrožuje, a začala naléhat na prince, aby to zuřivé zvíře dal utratit, jiné pomoci tu není. Princ si však zlatého jelena zamiloval a bylo mu líto vztáhnout na něho ruku. Váhal, váhal tak dlouho, až jelen ze zámku zmizel a nebyl k nalezení. I povzdechli si nad tím, kdo ho znali, někteří od srdce a někdo neupřímně, a zdálo se, že všechno se uklidnilo a že dny se na sebe zas začnou navlékat jeden jak druhý. Jenže třetího dne zrána zlatý jelen zčistajasna vběhl do nádvoří. Zoufale naříkal, vybíhal z brány ven a znovu se vracel, jako by prosil, aby ho někdo následoval. I vsedl princ na koně a vyjel za ním se svou družinou. Netrvalo dlouho a jezdci našli, co před nimi už našel zlatý jelen: jeho sestřičku ležící jako bez života v houštinách. Sluhové spletli z proutí nosítka, položili na ně krásnou dívku a smutným průvodem ji nesli k zámku. Ještě před nimi však vyrazili dva rychlí jezdci s princovým příkazem zadržet babku mastičkářku a její věrolomnou dceru. Sháňka to byla zbytečná, obě zavčas ze zámku zmizely, nikdo se nikdy nedověděl, kde je jim konec. Zůstala po nich jen truhlička zlaťáků v babčině chalupě a v lidské paměti nepěkná vzpomínka. Ze všech končin říše povolal císař věhlasné lékaře, aby svým uměním probudili krásnou dívku z těžkého spánku. Přešla dlouhá noc, přešel ještě další den a princ ani zlatý jelen se od jejího lůžka nehnuli. A když konečně zvedla bledá víčka a princ jí vypověděl, co se udalo, usmála se na zlatého jelena a řekla z nejčistšího srdce: „Bratříčku můj, co bych byla bez Tebe!“

 Pak se usmála na prince, líčka jí polil ruměnec, vyskočila z lůžka a hned nazítří se konala svatba. A věřte nevěřte, takový svatební průvod, jaký tentokrát kráčel zámeckým nádvořím, svět ještě neviděl. V jeho čele šel divukrásný zlatý jelen, který v hedvábné síti mezi nádherným parožím donesl svou sestřičku až do náručí šťastného prince.


OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

HLEDÁTE tu svoji pohádku? Je možná tady!

12 měsíčků 776833333 Adina Mandlová Africká královna Alcatraz Allison Crowe Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Android Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Astronomie Ať přiletí čáp královno Ateroskleróza Ave Maria Babička BaJaJa Beethoven Symphony Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Bolek a Lolek Bouře Božena Němcová Boží muka Bratříčkové - stehlíčkové Broučci Bubáci Bůh Slunce Buchty Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Celý film Byl jednou jeden král Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella - When I Fall in Love Čaj o páté Čápi Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka ČMELÁK ČMELDA A BRUMDA Čtené Pohádky Dalajlama Dařbuján a Pandrhola Dává si majzla Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Der Hase und der faule Förster Deštivý den Děti Dětství Děvčátko se sirkami DIAMANTOVÁ SEKERA Diamanty DIVADÉLKO NITKA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Divotvorný ubrousek Divoženka Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobré rady Dobro a jeho světlo Dobrou noc prasátka Dopisy Drahé kameny Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Filmové pohádky Flejberk Fotografie Genius loci Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Historie Hledejte krtečka! Holubí hnízdo Homeless Honza a Jenovéfa Honza málem králem Horseland HOŘE Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Hudba Hudební pohádka Humor Humor a vtipy nebo moudra Hup do mošny! Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Chaloupek Charlie Chip And Dale Chipmunk Chlad zimy Chladné srdce Cholesterol Chytrá princezna Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Internet Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jája a Pája Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se Kuba stal mlynářem Jak se rodí zvířátka Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak se ševcem šili čerti Jak si zasloužit princeznu Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Tříska Jan Werich Jaro Jelen Zlatoparoháček Jen počkej JENÍK A MAŘENKA Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Jordánsko Kai a Gerda (Sněhová královna) Kalifornie Kámen krásy Kapradí Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karikatura kde se pasou?.... Kdo je hloupější? Kmocháček Kňour Bořivoj Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Konopka obecná Kontakty Korsika Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Kouzla králů Krajina Krakonošovy námluvy Král a klaun Král a zloděj Král zlodějů Královna Koloběžka První Královna ohně Království víl a skřítků Krásné ženy Kreslený film Kristian Krizová linka Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v Číně Krtek v metru Kuchyně Kuriozity Kuřátko Květy Labutí píseň Les Lesní jahody Lesní pohádka Lesní příběh stromu Léto Lidský život Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda LOUTKY Lovecký pes Lucifer Madlenka Mach a Šebestová Máj Malá mořská víla Malý princ Maminčin zámek Maminka Maminky sen MARIONETA Maturita mé zlaté parohy Meditace Méďové Medvědi Megan Fox Meluzín Hejkal i Rusalky Memy Měsíční noc Mireille Mathieu MIX Pohádek Mladý kovář Mobilní fotografie Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Moudra Moudrost MRÁZ A MRAZIVEC Music and Humor Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka Nejlepší pohádka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Nešpor Novinky v hudbě Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O Bodrikovi O broučkovi O budulínkovi O BUMBRLÍČKOVI O čápovi a lidech O čápovi a lišce O DĚDEČKOVI O dívce co podržela slunce nad mořem O divotvorné řepě O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O Jeníčkovi a Mařence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lásce O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O medvědu Ondřejovi O Mikulášovi O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O PRINCI O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O sluníčku a obláčku na nebi O smolíčkovi O Smolíčkovi. Za hory O Smůle a o Štěstí O Sněhurce O srdíčkovém hrnečku O SRNEČKOVI O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O všudybylovi O zajíčkovi O zatoulané princezně O zdraví O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O zlé a dobré vodě O zlé selce... O ztracené pohádce OBRÁZKY Z POHÁDEK OBUŠKU Z PYTLE VEN Oldřich Nový Online pohádky Osobnost Ošklivé káčátko Otčenáš Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pasák vepřů Pastýřka a kominíček PASTÝŘSKÁ Pat a Mat Pavel Kysela Peklo Peklo s princeznou Peníze Perníková chaloupka Persie Petra Pippa Písničky z pohádek Placebo Podzim Poezie Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočičce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádková hymna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošta pro vás Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Praha Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Princové jsou na draka Pro internetové guru Pro malého medvídka PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Programy a tipy Prostřeno Přátelé Příběhy jako pohádky pro děti Příroda Psí lejstro Ptáci Ptačí zpěv Pyšná princezna Radost Rákosníček Relaxing Music Romantika Rottrová Rozum Rozum a Štěstí Rüberzahl Rumburak Rumcajz Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže Římská mythologie S čerty nejsou žerty Sammuel perský kocourek Scarabeus Sdílejte přátelům! Sdílení Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skleněná panna Skřítek Skřítek Racocheil Slovensko Slunce je králem dne Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Snake charmer's flute SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Sněhulák Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Sociální sítě Some day my prince will come Soukromé SOVY A ZPĚV Spánek Speciální pedagogika Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Sršeň Staré pohádky Stáří Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl nad zlato Svatba Svatojanský věneček Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Světlo Syrenia Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA Šťastný smolař Štědrý den Štěstí a práce ŠTĚTKA soukenická Tajemství Tajemství lesní země Tajemství staré bambitky TAJNÉ SLOVO TAJTRLÍK The Cranberries - Zombie The Mole and the Chewing Gum The Moon Měsíc The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci TŘETÍ PRINC TŘI KONĚ Tři oříšky pro Popelku celý film Tři veteráni Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Tuláček Tweet Tygr a Pú u Křížku U řeky U vody Učitel USA Úsměv Vajíčka Vandr Vanessa Mae Vánoce Vařila myšička Vazač košťat Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoce Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Vinná réva Vlaštovka Vlčí mák Vlk a ovečka VLK A SEKÁČ Vnučka Vodník a Karolínka Vojenská služba Všímavost Vtipy Z pekla štěstí za doly Začarovaná láska Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zahrady Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zdraví Zima Zimní víla Zlá královna Zlatá střední cesta Zlatovláska Zlatý jelen Zlatý pták Znám jedno místo Zničit krtka Zrcadlo Zvířátka a Petrovští Žebrota Živá voda Život jako pohádka Životospráva

Vybraný příspěvek

Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.

„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pohádka o Budulínkovi  Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeč...